Privacyverklaring

Inhoudsrechten

HFH is de afkorting van Het Financiële Huis. HFH wenst u middels dit Privacy Statement te informeren over de doeleinden waarvoor HFH uw persoonsgegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. HFH respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de site www.hetfinancielehuis.nl. HFH spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Statement zijn beschreven.

Doeleinden

De door u op de site verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de administratieve afhandeling en vindt plaats met inachtneming van de beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

a. Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
b. Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector;
c. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
d. Het beheren van de relatie met u.

De door u verstrekte gegevens kunnen ook worden verstrekt aan een aanbieder indien u consument/eindklant bent. HFH zal uw gegevens verder niet aan overige derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.