HYPOTHEKEN

Hypotheken Zeeuws Vlaanderen: Het Financiële Huis doet veel op het gebied van hypotheken. Gezien de grote hoeveelheid aanbieders waar wij mee kunnen werken, de efficiënte werkwijze die wij hanteren en de ruime ervaring die wij hebben op dit gebied is dit niet zo vreemd. Het Financiële Huis kan werken met een groot pallet aan hypotheekverstrekkers en andere partijen die van belang zijn bij het verkrijgen van en hypotheek.
Wij hanteren een werkwijze die afwijkt van wat gebruikelijk is in onze branche en richten ons op de lange termijn relatie met onze klanten. In de praktijk geeft dit niet alleen een groot voordeel bij het adviseren en eventueel bemiddelen in het tot stand komen van de hypotheek maar kan men ook profiteren van beheer, advies en bijsturen op de langere termijn. Gezien de talloze veranderingen is dat tegenwoordig feitelijk onmisbaar, uiteraard beslaat die dienstverlening niet alleen de hypotheek maar de gehele financiële situatie. Ook in de toekomst zal Het Financiële Huis zich nog meer op dit gebied profileren, zodat meer mensen ons ook hiervoor weten te vinden.

Deze hypotheekvorm was tot 2013 veel voorkomend maar heeft door de gewijzigde fiscale regels (nieuwe gevallen vanaf 1 januari 2013) zijn glans verloren doordat er geen hypotheekrenteaftrek meer is voor deze vorm voor de genoemde nieuwe gevallen! Hieronder volgt de omschrijving van deze vorm (oude gevallen).

Bij deze hypotheekvorm lost u in het geheel niet af. Deze vorm wordt vaak gebruikt bij een forse overwaarde van de woning ten opzichte van de hypotheekschuld, veelal gecombineerd met een andere aflosvorm.Als u een aflossingsvrije hypotheek heeft betaalt u alleen hypotheekrente. Het betekent wel dat u de hypotheek dus nooit zult aflossen, tenzij u de woning verkoopt. U kunt in de regel maar tot een bepaald bepaald percentage van de marktwaarde van uw woning aflossingsvrij lenen (maximaal 50% van de marktwaarde). Als u een woning wilt kopen zult u bij deze aflosvorm dus over eigen geld moeten beschikken of toch moeten kiezen voor een hypotheek waar (deels) een vorm van aflossings in zit.Door een relatief lage hypotheek te verstrekken (ten opzichte van de executiewaarde) loopt de geldvertrekker minder risico, omdat men zekerheid heeft dat de woning bij verkoop altijd genoeg op zal brengen om de openstaande hypotheek te kunnen aflossen.

Voordelen aflossingsvrije hypotheek 

 • U heeft gedurende de looptijd van een aflossingsvrije hypotheek het voordeel van maximale renteaftrek (maximaal 30 jaar). Dit omdat er gedurende de looptijd rente wordt betaald over de lening, maar er wordt tussentijds niets afgelost.
 • Omdat u niets aflost heeft u meer financiële middelen tot uw beschikking.
 • Gedurende de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek blijven de bruto rentelasten gelijk, zolang uiteraard de rente vast staat.
 • De hoogte van de verstrekte hypotheek is relatief laag omdat u meestal maar 50% van de marktwaarde van de woning aflossingsvrij kunt lenen; u heeft dus in de regel geen tophypotheek

Nadelen aflossingsvrije hypotheek

 • U bouwt geen vermogen op en u lost niets af, uw schuld blijft dus ongewijzigd.
 • Er is doorgaans geen overlijdensrisicodekking aanwezig omdat deze niet in deze hypotheekvorm is opgenomen.Als hier niet op is geanticipeerd kan dit bij (tussentijds) overlijden voor de nabestaanden problemen opleveren. De hypotheek blijft in deze opzet na overlijden gewoon doorlopen voor de nabestaanden

Deze hypotheekvorm kwam tot 2013 niet zo veel meer voor. Dit had te maken met het feit dat het fiscaal gezien meestal niet erg interessant was om tussentijds af te lossen. Door de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt is deze vorm volledig terug in beeld gekomen.Omdat de rente voor nieuwe afgesloten hypotheken per 1 januari 2013 niet meer fiscaal aftrekbaar is tenzij de hypotheek op lineaire of annuïtaire basis is afgesloten is deze vorm volledig in ere hersteld! Het kenmerk van de annuïteitenhypotheek is dat de bruto maandlast gedurende de looptijd van de hypotheek gelijk blijft. Het bedrag dat u iedere maand betaalt, wordt de annuïteit genoemd. De samenstelling van het maandbedrag verandert daarentegen wel: in het begin is de rentecomponent groot en de aflossing klein. Dit wijzigt gedurende de looptijd. Tegen het einde van de looptijd is het andersom, en is de rentecomponent klein en de aflossing groot. Kortom, het fiscale voordeel (aftrekbare hypotheekrente) wordt steeds kleiner. De netto maandlast gaat in deze hypotheekvorm gedurende de looptijd dan ook naar boven omdat u steeds minder renteaftrek geniet.

Voordelen annuïteiten hypotheek

 • Bij een annuïteiten hypotheek - Omdat de hypotheek steeds kleiner wordt, heeft u op het einde van de looptijd van geen schuld meer. Het huis is dan volledig eigendom geworden. De waarde van uw huis is dan onderdeel van uw vermogen. Bij tussentijdse verkoop komen er middelen vrij omdat u het afgeloste bedrag na de aflossing over heeft.

Nadelen annuïteiten hypotheek

 • Omdat u door af te lossen steeds minder rente betaalt profiteert u steeds minder van renteaftrek. Voor nieuwe gevallen vanaf 2013 (die niet onder de overgangsregeling vallen is deze vorm en de lineaire hypotheek de enige manier om van hypotheekrenteaftrek te profiteren.

Deze hypotheekvorm kwam tot 2013 niet zo veel meer voor. Dit had te maken met het feit dat het fiscaal gezien meestal niet erg interessant was om tussentijds af te lossen. Door de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt is deze vorm volledig terug in beeld gekomen.Omdat de rente voor nieuwe afgesloten hypotheken per 1 januari 2013 niet meer fiscaal aftrekbaar is tenzij de hypotheek op lineaire of annuïtaire basis is afgesloten is deze vorm volledig in ere hersteld!

Het kenmerk van de lineaire hypotheek is dat de bruto maandlast gedurende de looptijd van de hypotheek daalt. Het bedrag dat u iedere maand betaalt bestaat enerzijds uit aflossing die iedere maand gelijk blijft en anderzijds uit een steeds lagere rentecomponent (uw schuld wordt immers steeds kleiner door de tussentijdse aflossingen).

Voordelen lineaire hypotheek

 • Dalende hypotheek: bij de lineaire hypotheek lost u een gelijkblijvend bedrag af. Uw schuld wordt dus vergeleken met de annuïteitenhypotheek (deze hypotheekvorm kent ook tussentijdse aflossing) relatief snel kleiner.
 • Afnemende maandlast: omdat u rente betaalt over een steeds kleinere hypotheek zal de rentecomponent steeds kleiner worden. De maandlast zal dus dalen.
 • Goedkoopste hypotheekvorm: de totale lasten van deze hypotheekvorm (alle aflossingen + de totaal betaalde rente) zijn het laagste, hetgeen niet automatisch wil zeggen dat dit ook de laagste maandlast oplevert! Vooral aan het begin van de looptijd zal dit namelijk niet het geval zijn.
 • Vermogensvorming: omdat de hypotheek steeds kleiner wordt, heeft u op het einde van de looptijd geen schuld meer. Het huis is dan volledig eigendom geworden: de waarde van uw huis is hiermee onderdeel van uw vermogen geworden.

Nadelen lineaire hypotheek

 • Afnemend fiscaal voordeel: omdat u door af te lossen steeds minder rente betaalt profiteert u steeds minder van renteaftrek. Vooral als uw inkomen stijgt wordt dit nadelig. Bij een hoger inkomen heeft u immers ook een hogere renteaftrek waar u steeds minder gebruik van kunt maken.
 • Bij aanvang hoge maandlast: met de lineaire hypotheek lost u vanaf het begin een vast bedrag af per maand. Naast deze (relatief hoge) aflossing betaalt u in het begin ook de rente over de volledige hypotheeksom.
 • Doorstromen naar duurdere woning kan bemoelijkt worden doordat u geen renteaftrek meer heeft over de in het verleden afgeloste bedragen.

Deze hypotheekvorm was tot 2013 veel voorkomend maar heeft door de gewijzigde fiscale regels (nieuwe gevallen vanaf 1 januari 2013) zijn glans verloren doordat er geen hypotheekrenteaftrek meer is voor deze vorm voor de genoemde nieuwe gevallen! Hieronder volgt de omschrijving van deze vorm (oude gevallen).

Bij een spaarhypotheek bestaat de maandlast enerzijds uit een spaar- en risicopremie en anderzijds uit hypotheekrente. Over uw spaarpremie ontvangt u een rentepercentage dat gelijk is aan het percentage hypotheekrente dat u betaalt. Aan het einde van de looptijd heeft u het volledige bedrag van de hypotheek bij elkaar gespaard waarmee de spaarhypotheek vervolgens wordt afgelost.Een rentewijziging geeft in deze hypotheekvorm geen grote wijziging in de maandlast omdat een hogere rente resulteert in een lagere spaarpremie, en vise versa.

Voordelen spaarhypotheek

 • De maandlasten zijn relatief stabiel, ook bij een renteherziening.
 • U maakt (desgewenst) optimaal gebruik van de fiscale vrijstelling in Box I. Er bestaat zogezegd vrije keuze in fiscale bepaling: u kunt kiezen uit sparen in Box I (kapitaalverzekering eigen woning) of Box III.
 • Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek afgelost.
 • Het overlijdensrisico (als er een partner of gezin is) is verzekerd.
 • De aflossing van uw hypotheek is belastingvrij mits voldaan aan de fiscale regels.
 • Diverse mogelijkheden in premiebetaling (bijvoorbeeld hoog/laag constructie met premiedepot).
 • De zekerheid in de vermogensopbouw: u loopt geen (beleggings) risico.

Nadelen spaarhypotheek

 • Tegenover de fiscale vrijstelling waar u onder voorwaarden van kunt profiteren staan ook restricties c.q. strenge fiscale spelregels: u hoeft over de waarde van het tegoed op de spaarverzekering geen vermogensrendementsheffing te betalen. Om van de fiscale vrijstelling gebruik te maken moet u echter minimaal 15 of 20 jaar premie betalen om belastingvrij kapitaal op te bouwen. U betaalt dan gedurende de looptijd geen belasting over het opgebouwde vermogen en op de einddatum kunt u de hypotheek belastingvrij (gedeeltelijk) aflossen. Voor 2016 zijn de vrijstellingen respectievelijk € 36.800,- (voor 15 jaar) en € 162.000,- (voor 20 jaar). Daar komt bij dat de hoogste jaarinleg niet meer dan tien maal de laagste jaarinleg mag bedragen. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld afkoop van de verzekering, verkoop woning en vervolgens gaan huren enzovoorts) moet u progressief belasting betalen over het rentebestanddeel van de opgebouwde waarde. Dit kan in de praktijk veel geld kosten.
 • Een mogelijk laag rendement, wanneer de door u betaalde hypotheekrente laag is. U krijgt immers dezelfde spaarrente als de rente die u over de hypotheek moet betalen.
 • Vaak wordt een renteopslag gehanteerd van 0,1% of 0,2%.

Deze hypotheekvorm was tot 2013 veel voorkomend maar heeft door de gewijzigde fiscale regels (nieuwe gevallen vanaf 1 januari 2013) zijn glans verloren doordat er geen hypotheekrenteaftrek meer is voor deze vorm voor de genoemde nieuwe gevallen! Hieronder volgt de omschrijving van deze vorm (oude gevallen).

Bij de bankspaarhypotheek wordt in vergelijking met de traditionele spaarhypotheek niet gespaard middels een levensverzekering, maar via een geblokkeerde spaarrekening (SEW) of een geblokkeerde beleggingsrekening (BEW) die gekoppeld is aan de hypotheek. Bij banksparen betaalt u een vast bedrag aan rente voor uw hypotheek en stort u daarnaast maandelijks een vast bedrag op uw spaarrekening. Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek in zijn geheel afgelost. Gedurende de looptijd van de hypotheek wordt er niets afgelost.
Bij de spaarvariant (SEW) geldt dat de spaarrekening een gegarandeerde waarde op einddatum heeft. Deze gegarandeerde waarde is gelijk aan het bedrag van de hypothecaire lening. U krijgt hetzelfde rentepercentage over de spaarrekening (SEW) als het percentage wat u betaalt. De bankspaarhypotheek heeft geen ingebouwde overlijdensrisicoverzekering. Voor de BEW geldt de garantie uiteraard niet, omdat hier de opbouw middels beleggingen plaatsvindt.

Voordelen banksparen

 • Bij de bankspaarhypotheek SEW heeft u zekerheid over het op te bouwen bedrag. Het gespaarde kapitaal is gegarandeerd.
 • Er wordt tussentijds niet afgelost. U betaalt dus rente over de gehele looptijd van de lening. Hierdoor profiteert u maximaal van de renteaftrek.
 • U bouwt vermogen op, bij de spaarvariant met garantie en in de beleggingsvariant zonder garantie. Dit kan onder voorwaarden met fiscale vrijstelling. Voor mensen die geen (aanvullende) overlijdensriscoverzekering nodig hebben kan deze hypotheekvorm in combinatie met de fiscale vrijstelling en de geboden zekerheid een voordeel bieden ten opzichte van andere hypotheekvormen.

Nadelen banksparen

 • Tegenover de fiscale vrijstelling waar u onder voorwaarden van kunt profiteren staan ook restricties c.q. strenge fiscale spelregels: u hoeft over de waarde van het tegoed op de spaar- of beleggingsrekening geen vermogensrendementsheffing te betalen. Om van de fiscale vrijstelling gebruik te maken moet u echter minimaal 15 of 20 jaar premie betalen om belastingvrij kapitaal op te bouwen. U betaalt dan gedurende de looptijd geen belasting over het opgebouwde vermogen en op de einddatum kunt u de hypotheek belastingvrij (gedeeltelijk) aflossen. Voor 2016 zijn de vrijstellingen respectievelijk € 36.800,- (voor 15 jaar) en € 162.000,- (voor 20 jaar). Daar komt bij dat de hoogste jaarinleg niet meer dan tien maal de laagste jaarinleg mag bedragen. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld afkoop van de verzekering, verkoop woning en vervolgens gaan huren enzovoorts) moet u progressief belasting betalen over het rentebestanddeel van de opgebouwde waarde. Dit kan in de praktijk veel geld kosten.
 • Een mogelijk laag rendement, wanneer de door u betaalde hypotheekrente laag is. U krijgt immers dezelfde spaarrente als de rente die u over de hypotheek moet betalen.
 • Geen vrije keuze in fiscale bepaling, u valt automatisch in Box I (SEW of BEW).
 • Bij een bankspaarhypotheek bent u bij de beleggingsvariant afhankelijk van het rendement van uw belegging (BEW).  Het is dus mogelijk dat u op het einde van de looptijd niet uw (gehele) hypotheek kunt aflossen.
 • Bij de bankspaarhypotheek wordt vaak een renteopslag toegepast.

Deze hypotheekvorm was tot 2013 veel voorkomend maar heeft door de gewijzigde fiscale regels (nieuwe gevallen vanaf 1 januari 2013) zijn glans verloren dordat er geen hypotheekrenteaftrek meer is voor deze vorm voor de genoemde nieuwe gevallen! Hieronder volgt de omschrijving van deze vorm (oude gevallen).

Bij deze hypotheekvorm bouwt u vermogen op middels een levensverzekering. De hoogte van de einduitkering is niet gegarandeerd. Er kan echter wel een minimale uitkering op de einddatum worden afgesproken. Er zit een winstdeling in de verzekering en het is mogelijk om een overlijdensrisicodekking in te bouwen.

Voordelen traditioneel leven hypotheek

 • U maakt (desgewenst) optimaal gebruik van de fiscale vrijstelling in Box I.
 • Het overlijdensrisico (als er een partner of gezin is) is geheel of gedeeltelijk verzekerd.
 • De aflossing van uw hypotheek is belastingvrij, mits wordt voldaan aan de fiscale regels.
 • Vrije keuze in fiscale bepaling: u kon namelijk kiezen uit sparen in Box I (kapitaalverzekering eigen woning) of Box III.
 • Omdat u tussentijds niet aflost profiteert u maximaal van de rente aftrek.
 • De gedeeltelijke zekerheid in de vermogensopbouw: u deelt mee in de winst van de maatschappij en u kunt een gegarandeerd kapitaal uitgekeerd krijgen. U weet dan wat u minimaal kunt verwachten.

Nadelen traditioneel leven hypotheek

 • Het opgebouwde bedrag op de einddatum is (op de garantie na) onzeker: het is onduidelijk of u het gewenste bedrag opbouwt, dit kan meer of minder zijn.
 • De garantie op einddatum is in de regel (aanzienlijk) minder dan het doelkapitaal (= de totale hypotheekschuld), waardoor u op einddatum met een restschuld kunt blijven zitten.
 • Er is vaak een minimaal verplichte dekking bij overlijden, ook al is dit niet gewenst.

Deze hypotheekvorm was tot 2013 veel voorkomend maar heeft door de gewijzigde fiscale regels (nieuwe gevallen vanaf 1 januari 2013) zijn glans verloren doordat er geen hypotheekrenteaftrek meer is voor deze vorm voor de genoemde nieuwe gevallen! Hieronder volgt de omschrijving van deze vorm (oude gevallen).

Een hypotheek met een zogenaamde Universal life verzekering is een veel voorkomende hypotheekvorm. De aan de hypotheek gekoppelde verzekering kan relatief makkelijk worden aangepast en kan ook worden meegenomen naar een nieuwe hypotheekverstrekker als men gaat verhuizen. De vermogensopbouw gechiedt op basis van beleggingen en er zijn tal van (aanvullende) dekkingen mogelijk op verzekeringsgebied. Qua beleggingen kunt u tussentijds van belegging wisselen.

Voordelen Universal life hypotheek

 • U lost tussentijds niet af, waardoor u maximaal fiscaal voordeel geniet.
 • Op de einddatum wordt de hypotheek (gedeeltelijk) afgelost met de uitkering van de kapitaalverzekering.
 • Er is een ruime keuze aan beleggingsmogelijkheden, ook garantie op einddatum is mogelijk.
 • Deze hypotheekvorm is zeer flexibel als u tussentijds iets wilt wijzigen.
 • Vrije keuze in fiscale bepaling: u kon kiezen uit sparen in Box I (kapitaalverzekering eigen woning) of Box III.
 • Er bestaan diverse mogelijkheden voor premiebetaling (bijvoorbeeld hoog/laag constructie met premiedepot).
 • Het overlijdensrisico (als er een partner of gezin is) is verzekerd.
 • U kunt de hypotheek los van de verzekering afsluiten, zodat u meer flexibiliteit heeft.

Nadelen Universal life hypotheek

 • De opbrengst is (op een mogelijke garantie na) niet gegarandeerd, maar is afhankelijk van het beleggingsresultaat.
 • Een mogelijk hogere kostenstructuur dan bijvoorbeeld banksparen.
 • Er is geen sprake van koppeling aan betaalde hypotheekrente, waardoor een tussentijdse rentestijging niet gecompenseerd wordt.

Deze hypotheekvorm was tot 2013 veel voorkomend maar heeft door de gewijzigde fiscale regels (nieuwe gevallen vanaf 1 januari 2013) zijn glans verloren doordat er geen hypotheekrenteaftrek meer is voor deze vorm voor de genoemde nieuwe gevallen! Hieronder volgt de omschrijving van deze vorm (oude gevallen).

Een beleggingshypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een beleggingsrekening. Het is de bedoeling om aan het einde van de looptijd de hypotheek met de waarde van de belegging af te lossen. Er wordt vaak beweerd dat het gemiddelde rendement op aandelen over een groot aantal jaren gezien goed is. Wat hier echter vaak niet bij wordt verteld, is dat de timing voor wat betreft het aankoopmoment van de aandelen cruciaal is. U kunt het met uw beleggingen nog zo goed gedaan hebben, maar als net voorafgaand aan de uitkering de beurs flink daalt verdwijnt dat rendement als sneeuw voor de zon. U moet het geld dan niet nodig hebben, anders kan de plotselinge beursdaling voor veel problemen zorgen.

Voordelen beleggingshypotheek

 • Lage (maandelijkse) netto lasten.
 • Veel flexibiliteit.
 • Extra geld storten of tussentijds opnemen is mogelijk.
 • U profiteert maximaal van uw fiscale voordeel: u lost tussentijds immers niet af op uw hypotheekschuld.
 • U kunt vaak een eenmalige storting meefinancieren in de hypotheek (die schuld valt in Box III).
 • U maakt kans op een hoog rendement.

Nadelen beleggingshypotheek

 • De opbrengst op de einddatum is onzeker, deze is immers afhankelijk van de beleggingsresultaten.
 • Geen keuze qua fiscaliteit, de belegging valt automatisch in Box III.
 • U loopt beleggingsrisico: er is doorgaans geen sprake van gegarandeerd rendement en/of eindkapitaal.
 • Soms moet een losse overlijdensrisicoverzekering verplicht worden afgesloten.
 • Er is een enorm aanbod van beleggingsfondsen met ieder hun individuele beleggingsbeleid, eigen kostenstructuur en potentieel rendement. Het is niet eenvoudig om hier een goede keuze uit te maken.

Een krediethypotheek wordt vaak gesloten om extra financiële ruimte te creëren. Wanneer uw woning voldoende overwaarde heeft kunt u op basis van deze overwaarde een krediethypotheek aanvragen. Uw woning  dient hierbij als onderpand. Bij de krediethypotheek is de kredietlimiet meestal gemaximeerd tot een bepaald percentage van de waarde van uw woning. U beschikt als het ware over een doorlopend krediet waaruit u (tot aan het maximale bedrag) mag opnemen en storten. In de praktijk maken vaak oudere mensen gebruik van deze hypotheekvorm om bijvoorbeeld het pensioen aan te vullen en kunnen zij zelfs de rente die betaald moet worden laten bijschrijven op hun hypotheekschuld (de zogenaamde "opeethypotheek").

Voordelen krediethypotheek

 • U beschikt over een doorlopend krediet waarbij de rente lager kan zijn dan een "regulier" consumptief krediet. Het is hiermee een goed(koop) alternatief voor een consumptieve lening.
 • U mag flexibel opnemen en aflossen tot aan de kredietlimiet.
 • Als het geld wordt gebruikt voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van de eigen woning is de rente in de regel fiscaal aftrekbaar.
 • U heeft veel vrijheid en u hoeft ook niet af te lossen als u dit niet wilt.

 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK