Inkomensrisico's particulieren

Het Financiële Huis is altijd gericht op mogelijke risico's waar bedrijven, ondernemers en particulieren (werknemers) mee geconfronteerd kunnen worden. Er zijn immers risico's die financieel een grote impact hebben en die dus ook tot grote problemen kunnen leiden. Uit onze praktijk blijkt dat (net als bij veel ondernemers) de meeste particulieren die wij tegen komen, of dit nu gaat om  eigen woning bezitters of om huurders, geen vangnet hebben tegen de financiële gevolgen van overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Dit is zorgwekkend, omdat beide groepen een financiële terugval bij een dergelijke calamiteit zelden voor een langere termijn kunnen dragen.

 

Arbeidsongeschiktheid

Uiteraard is de situatie in geval van arbeidsongeschiktheid bij een werknemer anders dan bij een zelfstandig ondernemer. Een ondernemer heeft immers geen vangnet om op terug te vallen dat door de overheid is geregeld. Toch moet je de financiële impact bij langdurige arbeidsongeschiktheid ook voor een werknemer niet onderschatten.
Wanneer ja als werknemer arbeidsongeschikt wordt, zakt je inkomen namelijk vanaf het tweede jaar meestal aanzienlijk. Indien je langdurig niet kan werken en uiteindelijk na 2 jaar arbeidsongeschiktheid bij het UWV terecht komt, kan de daling nog veel groter worden. Voor mensen met een hoger inkomen is de klap nog veel groter: het inkomensdeel dat uitkomt boven het maximum dagloon telt immers voor de uitkeringen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid niet mee!

 

Onvrijwillige werkloosheid

Als we 5 tot 10 jaar terug in de tijd gaan, hadden veel werknemers de verwachting dat er van alles kon gebeuren behalve ontslag. Als men werkzaam was bij de (semi-)overheid, in de gezondheidszorg of bij een groot bedrijf leek een ontslag bijna uitgesloten. Economische redenen, bezuinigingen en beleidswijzigingen kunnen allemaal de oorzaak zijn van ontslag.  In geval van werkloosheid ontvangt een ontslagen werknemer in de eerste 2 maanden 75% van het loon. Het inkomen zakt na de eerste 2 maanden naar 70% van het (oude) loon. Tenslotte is de maximale duur van een WW-uitkering verlaagd naar maximaal 2 jaar. Dit kan soms worden aangevuld wanneer de werkgever is aangesloten bij de stichting (PAWW), maar in de praktijk komen we dat bijna nooit tegen.

 

Overlijden

Een overlijden heeft behalve een grote emotionele impact meestal ook een direct financieel gevolg wat nabestaanden raakt. Een partner, met of zonder kinderen, zal alleen verder moeten. Vaak valt er een inkomen weg. Er kan sprake zijn van een nabestaandenpensioen. Vaak is dat echter geen vetpot. Tegenwoordig is een nabestaandenpensioen vaak op risicobasis (vervalt bij uit dienst treden). Dit kan onverwachte risico's met zich meebrengen. De gezinssamenstelling, de leeftijd van de kinderen, de woonsituatie, de werksituatie, het arbeidsverleden en vermogenspositie zijn allemaal factoren die een rol spelen bij het vaststellen van het financiële risico. Er is veel mogelijk om dit financiële risico af te dekken en vaak ook goed betaalbaar.

 

Het Financiële Huis informeert en adviseert al jaren op het terrein van inkomensrisico’s en weet hierdoor als geen ander wat er mogelijk is om deze risico’s op een vaak betaalbare manier af te dekken.